1.คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

2.คู่มือโปรแกรมต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ