นายมนตรี ไชยบุญทา

ครูโรงเรียนบ้านห้วยตอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4