DLIT  TRAIN THE TRAINER 2015

งานวิทยากร ระดับ สพฐ โครงการอบรม Train the Trainer พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนผ่านระบบสารสนเทศ DLIT 

 TIMC 2016

     คณะทำงานฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  ในการทดสอบคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ          เชียงใหม่ ประเทศไทย

  คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 2017-2018

  งานบริหารงานบุคคล สพฐ.

งานประชาสัมพันธ์ PRCMI4  : 2018  

  คณะทำงานหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   : 2019

  ก่อนแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

งานวีดีทัศน์ : โรงเรียนบ้านห้วยตอง 

  งานวีดีทัศน์ : กลุ่มโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔